09121334122
aliajiran@yahoo.com

برچسب: حوزچه  جوش

هوا برش

جوش اکسیژن- سوخت گاز و برش اکسیژن- سوخت گاز یا برش هواگاز روش هایی   هستند که در آنها سوخت