09121334122
aliajiran@yahoo.com

برچسب: فولاد مونل

فولاد مونل

فولاد مونل ورق مونـل و کاربرد آن ورق استیل مونـل در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.  یکی از